מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר אשל"מ בכתובתeshlam.co.il   (להלן: "אשל"מ" או "האתר") בו ניתן ללמוד על פעילות אשל"מ, על המחירונים ולבצע תשלום לצורך הסדרת רישיון זכויות מבצעים בגין השמעה והצגה פומבית.

האתר מופעל על-ידי אשל"מ תמלוגי מבצעים להצגה והשמעה פומבית – שותפות רשומה (מס' 540329224) שהוקמה על ידי אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ (ח.פ. 50043126) ועל ידי עילם עמותה ישראלית לזכויות מבצעים (ע.ר 580083079).

 מדיניות פרטיות זו  (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר, ולכן יש לקרוא את מדיניות הפרטיות יחד עם תקנון האתר.  למעט אם ההקשר מחייב אחרת, מונחים שהוגדרו בתנאי השימוש ושלא הוגדרו אחרת במדיניות הפרטיות, יחולו גם לעניין מדיניות פרטיות זו.

אשל"מ מייחסת חשיבות רבה לפרטיות  המשתמשים באתר ולשירותים הניתנים במסגרתו ולכן משקיעה משאבים רבים בשמירת הפרטיות.

בדף זה תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע בעת השימוש באתר ובשירותים המוצעים במסגרתו. בעצם השימוש באתר ובשירותים, הנך מביע את הסכמתך כי אשל"מ תעשה שימוש במידע כמפורט במדיניות הפרטיות.

אשל"מ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, אנא המנע משימוש באתר ובשירותים שהינו מציע. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.

האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

 

מידע אישי

במהלך השימוש באתר ובשירותים, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

 • נתונים שתמסור לנו כשתסדיר תשלום רישיון או כאשר תפנה ליצירת קשר – במסגרת פעולות אלו, אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת פיזית, ארגון אליו אתה משתייך/מקום העבודה שלך וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה של אשל"מ.
 • נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך –  בעת שימושך באתר, אשל"מ (או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.
 • נתונים אודות השימוש שלך באתר ובשירותים –  השימוש שתבצע באתר ובשירותים יתועד על ידי המערכות שלנו, ובכלל זה, עמודי האתר שתצפה בהם, זמני ומועדי הצפייה שלך בעמודים של האתר, אינטראקציה שתתקיים בעמודי האתר, זמני קריאת הודעות שנשלחו אליך, אינטראקציה שתתקיים בעקבות הצעות שנשלח אליך ועוד.
 • פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר בכל ערוץ שהוא לרבות ערוצים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו הכוללים את שמך המלא, מספר הטלפון/הסלולרי שלך, כתובת דוא"ל, הארגון/מקום העבודה אליו אתה משתייך וכן את תוכן ההודעות שתמסור לנו. בנוסף, ככל שתיצור עמנו קשר טלפוני, שיחותיך עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת.

הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים, וכן ישפיע על היכולת שלנו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

 

שימוש במידע

המידע שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של אשל"מ (להלן: "המאגר") אשר נשמר בהתאם להוראות הדין.

אנו נעשה שימוש במידע שיימסר מטעמך ו/או אודותיך למטרות הבאות:

 • על מנת לאפשר לך להשתמש באתר, בשירותים ובמערכת;
 • כדי להפנות אותך לשירותים רלוונטיים בהתאם למאפייני החיפוש שלך;
 • לצורך משלוח התראות והודעות בקשר עם מתן השירותים ו/או לצורך קידום האתר ושירותיו ו/או לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
 • כדי להפעיל את האתר/השירותים ולשפר את חוויית המשתמש באתר;
 • על מנת לקיים פעילויות התומכות במתן השירותים, כגון קבלת החלטות אסטרטגיות, פיתוח עסקי, ניהול פיננסי, חוויית משתמש וכדומה;
 • על מנת לפנות אליך בהצעות, לרבות הצעות שיווקיות ומסחריות בכפוף להוראות הדין;
 • על מנת להתאים את ההצעות שיישלחו אליך בהתאם לצרכיך, תחומי העניין שלך והעדפותיך;
 • כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על אשל"מ;
 • כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים;
 • ביצוע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים;
 • כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו ושל צד שלישי כלשהו.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים למעט הגורמים המפורטים מטה.

אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:

 • צדדים שלישיים המספקים לאשל"מ שירותים בקשר עם האתר ו/או השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליזה וכד', ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של אשל"מ כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, פיתוח עסקי, שיווק, פרסום ועוד);
 • ארגונים אחרים לניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים – בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אשל"מ.
 • אם יתקבל בידי אשל"מ צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יווצרו, בינך לבין אשל"מ ו/או מי מטעמה;
 • לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של אשל"מ או של צדדים שלישיים;
 • בהסכמתך או בהנחייתך;
 • בכל מקרה שבו אשל"מ תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע המועבר הינו אודותם.

כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ואשל"מ לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

 

דבר פרסומת והצעות שיווקיות

בכפוף להוראות הדין, אשל"מ או מי מטעמה תיצור עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ותשלח אליך דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. אשל"מ גם עשויה ליצור איתך קשר באמצעות שיחה טלפונית או שיחה בתקשורת אלקטרונית ולהציע לך הצעות שיווקיות.

בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך או לחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם אשל"מ באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת (Office@eshlam.co.il) בכל הנוגע לשיחות שיווקיות, ההסרה תעשה בכל דרך אחרת. בעשותך כן, אנו נחדול לשלוח אליך דבר פרסומת בהתאם לאמור לעיל. אולם, במידה ומידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

 

Cookies

קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אשל"מ עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר והתכנים הכלולים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל אשל"מ באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" או לבטל קבלת קבצי "Cookie"  תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות או מכלל השירותים שבאתר.

 

אבטחת מידע

אשל"מ מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

אשל"מ עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כאלה הנהוגים בישראל או באיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אשל"מ תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

 

קישורים לאתרים אחרים ולפלטפורמת המסחר

האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן: "הקישורים") שאינם מופעלים על ידי אשל"מ (להלן: "האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

זכות עיון וזכות תיקון

הנך יכול לעדכן את המידע האישי שלך באופן עצמאי בפרופיל המשתמש באתר או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת Office@eshlam.co.il בכל מקרה שבו הנך: (1) מעוניין לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; (2) מעוניין לעדכן את המידע; (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע; ו/או (4) מעוניין לעיין במידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר (כהגדרתו מטה).

ככל שיידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את המידע הנ"ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק, ועוד.

למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאתנו מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של אשל"מ.

ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לאשל"מ בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

אשל"מ – תמלוגי מבצעים להצגה והשמעה פומבית

רח' הרוקמים 25, חולון, מיקוד 5885848

Office@eshlam.co.il

דילוג לתוכן